Partly sunny
14°C
 

POZIV ZA JAVNI OGLAS

GJP “Autobuska Stanica” AD. Priṡtina opoznaja sve zainteresovane da pruẑa prostorije
(Lokale) za izdavanje po proceduri javnog oglasa (konkursa) u nastavku:

RB.                              JEDINICA Povrṡine.m²  Br.Lokala Početna cena €
1                              Kancelarije  319.12 m² 22 1531.78€

Napomena: Sve navedene cene su bez PDV-a.
Jedini kriterijum za sklapanje ugovora je najviša ponuđena cena.
Poželjne preference za namene prostorija koje se daju pod zakup tokom procesa
aukcije:
Za lokal pod brojem 22 preferuje se za kancelariju za Call Centar ili sliénu drugu
delatnost.
Pravo učešća imanju sva pravna lica. Kao dokaz, učesnici moraju pružiti potvrdu o
registraciji preduzeća. Rok davanja pod zakup je godinu dana, sa mogućnošću
produženja, zavisno od sporazuma između obe strane..
Zainteresovani mogu prostorije /lokale pregledati svakog radnog dana, od 08:00 do
16:00 sati.
Rok za podnošenje ponuda je 07.10.2019. godine do 14 sati. Otvaranje ponuda se vrši
od 14.30 sati.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama, u kancelariji arhive
preduzeća. Svi ponuđači imaju jednako pravo učešća u otvaranju ponuda.
Pobedničke ponude/stranke moraju potpisati ugovore o zakupu u roku od 5 dana po
završetku aukcije.
Više informacija možete dobiti putem e-maila: info@sap-rks.com , ili posredstvom
telefona, na broj 038 551 333