Fog
13°C
 

Sekretar/Opšti savetnik (1 radno mesto)

G.J.P. „Autobuska stanica“ A.D. Priština, u skladu sa članom 25, stav 2, tačka (h), Zakona o Javnim preduzećima, Br. 03 / L-087, te izmenama i dopunama Zakona o JP-a Br. 04 / L-111, član 13, i člana 26 Statuta preduzeća, odlukom br. 02/1181 usvojenog,22.07.2019 od strane Upravnog odbora, objavljuje sledeći:

 

K  O  N  K  U  R  S

Radno mesto: Sekretar/Opšti savetnik (1 radno mesto)

Trajanje ugovora: 3 godine, uz mogućnost produženja

Vrsta angažovanja: Puno radno vreme

Lokacija: Priština

 

Kvalifikacije i stručna sprema

 • Univerzitetska diploma – Pravni fakultet (diplomirani pravnik ili magistar pravnih nauka);
 • Najmanje pet (3) godina profesionalnog iskustva ;
 • Ispunjenje uslova kvalifikacija u skladu sa članom 17.1, te ispunjenje kriterijuma nezavisnosti u skladu sa članom 17.2, tačke (d), (f), (j), (k), (l) Zakona Br. 03 / L-87 o Javnim preduzećima, i Izmenama i Dopunama ZJP br. 04 / L-111, član 13;
 • Posedovanje znanja o radu na računaru;
 • Pravosudni ispit (poželjno);
 • Poznavanje Engleskog jezika (poželjno);

 

Glavne dužnosti i obaveze:

Sekretar preduzeća ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

 • Obavlja funkciju Sekretara Odbora direktora i ključna je karika u komunikaciji sa Opštinskim odborom akcionara o radu G.J.P. „Autobuska stanica“ A.D.;
 • Obezbeđuje praćenje procedura od strane Odbora direktora, uključujući organizaciju sastanaka Odbora, komisija Odbora i akcionara, te, u saradnji sa Predsednikom Odbora, priprema i distribuira dnevni red sastanaka Odbora;
 • Vodi zapisnike sa sastanaka i iste distribuira direktorima ili Opštinskom Odboru akcionara;
 • Vodi zapisnik svakog sastanka Odbora direktora i/ili Odbora za reviziju (osim u slučaju postojanja drugačijeg zahteva od strane predsedavajućeg), te iste registruje u knjizi protokola;
 • Deluje kao agent preduzeća za primanje obaveštenja, osigurava nesmetan protok informacija unutar Odbora, njegovih komisija, te između Odbora i visokih rukovodilaca preduzeća;
 • Saveti i usluge Korporativnog sekretara trebaju biti na raspolaganju svim direktorima Odbora, te se on mora postarati da iste budu u skladu sa procedurama Odbora.
 • Vodi registar podataka o preduzeću;
 • Prati zakonske izmene vezane za preduzeće, tako što informiše Upravni odbor i rukovodstvo kompanije o svim izmenama, kao i priprema sva neophodna uputstva za upravu kompanije;
 • Vrši sva arhiviranja, objave i/ili štampanja potrebna relevantnim autoritetima, u skladu sa zahtevima Zakona o Javnim preduzećima ili Statutom preduzeća;
 • Koordinira se sa Izvršnim direktorom oko pripreme pisam i papira (tj dokumenata) vezanih za sastanke Upravnog odbora;
 • Po potrebi, bavi se i drugim pitanjima upravljanja preduzeća.

 

Potrebna dokumentacija:

Kandidat mora da dostavi dokumentaciju u zapečaćenoj koverti u upravi G.J.P „Autobuska stanica“ A.D. Priština, Ul. Bill Clinton b.b. u Pristini

 1. Aplikacija za zaposlenje (preuzima se sa veb-stranice SAP:

https://www.sap-rks.com/sr/konkurs/

 1. Izjava pod zakletvom, potpisana od strane kandidata koji ispunjava kriterijume nezavisnosti, u skladu sa članovima17.1 i 17.2 (obrazac se može preuzeti sa veb-stranice Autobuske stanice: : https://www.sap-rks.com/sr/konkurs/;
 2. Motivaciono pismo;
 3. Dokaz o obrazovanju;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Kopija lične karte;
 6. Zajedno sa prijavom, kandidat mora dostaviti i potvrdu da nije pod istragom, izdatu od nadležnog suda, i ne stariju od 6 meseci.

Svako pobijanje materijala, bilo namerno ili usled nemara ili izmene materijala u odnosu na informacije navedene u pomenutoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom.

 

Opšte informacije:

– Pravo ućešća na ovom konkursu imaju svi građani, bez razlike.

– Preduzeće pruža jednake mogućnosti, podstiče i promoviše angažovanje lica/radnika koji mogu biti pripadnici svih zajednica i različitih polova, bez razlike.

 

Način konkurisanja:

Konkurisanje se može obaviti preko dostave dokumentacije u zapečaćenoj koverti u upravi L.J.P „Autobuska stanica“ A.D. Priština, Ul. Bill Clinton b.b. u Pristini.

Konkurs je ovoren 15 dana, od 26.09.2019, do 10.10.2019 godine, u 16:00 casova.