Clear
13°C
 

Raporte Auditimi.

Komente në gjetjet e raportit të Auditimit të Burimeve Njerëzore, Janar 2021

Komentet për gjetjet e raportit të Auditimit në Burimet Njerëzore, 24 Janar 2021

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve për të gjeturat e Auditimit të brendshëm të departamentit të Prokurimit për vitin 2020, Nëntor 2020

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2020

Raporti për komisionin e Auditimit nga Auditori i pavarur për vitin 2020

Raporti i Auditimit të brendshëm për vitin 2020

Raporti i auditimit për pasqyrat financiare vjetore për vitin 2019

Raporti i Auditimit, Pasqyrat Financiare 2018

Raporti Auditimit 2017

 

Biznes plane dhe raporte të NPL”Stacioni i Autobusëve” Sh.A, Prishtinë.

Biznes Plani 2021

Raporti Vjetor 2020 Final

Raporti mbi vlerësimin e kënaqshmërisë së konsumatorëve të NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A. Prishtinë për vitin 2020

Versioni Final i Draft Raportit të Menaxhmentit të SAP, 2020

Raporti mbi vlerësimin e kënaqshmërisë së konsumatorëve të NPL” Stacioni i Autobusëve” SH. A. Prishtinë për vitin 2019

Biznes-Plani-2020

NPL “Stacioni i Autobusëve’’ SH.A. Prishtinë, Raporti Vjetor 2019

 

Raporte rreth prokurimit publik.

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike 2020

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike 2019