Raporti i hulumtimit te kenaqshmerise ne SAP per vitin 2022

Raporti vjetor i vitit 2021

Raporti Vjetor 2020

Raporti mbi vlerësimin e kënaqshmërisë së konsumatorëve të NPL” Stacioni i Autobusëve” SH. A. Prishtinë për vitin 2020

Versioni Final i Draft Raportit te Menaxhmentit te SAP 2020

Raporti mbi vlerësimin e kënaqshmërisë së konsumatorëve të NPL”Stacioni i Autobusëve”SH. A. Prishtinë për vitin 2019

NPL “Stacioni i Autobusëve’’ SH.A. Prishtinë, Raporti Vjetor 2019