Menu Mbylle

Rregullore

21. Statuti i Ndërmarrjes, 3 Tetor 2022

20.Rreg. për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale, 08 Mars 2022

19. Rreg. për ndryshim plotësimin e rreg. nr.02/527 e datës 25.06.2018 për përcaktimin e kritereve të pagës si dhe çështjeve tjera të suksesit të punës së punëtorëve të SAP, 16 Korrik 2019

18. Statuti i Ndërmarrjes, 02 Qershor 2020

17. Statuti i Ndërmarrjes, 13 Nëntor 2019

16. Rreg. për pensionim të parakohshëm të punonjësve të SAP, 01 Nëntor 2019

15. Rreg. per vlerësimin e rezultateve në punë për të punësuarit në SAP, 01 Nëntor 2019

14. Rreg. per parane e gatshme Arka, 14 Gusht 2019

13. Rreg. kunder pirjes se duhanit ne ambientet e NPL Stacioni i Autobuseve, 14 Gusht 2019

12. Rreg. per Menaxhimin e Pasurise jo Financiare, Mjeteve themelore Aseteve te NPLse, 14 Gusht 2019

11. Rreg. per dhenien e hapesirave afariste ne shfrytezim te perkohshem(qiradhenje) dhe tokes, siperfaqes per vendosjen e objekteve te perkohshme dhe panove reklamuese, 16 Korrik 2019

10. Rreg. per pergjegjesine disiplinore dhe materiale, 22 Korrik 2019

09. Rreg. per organizimin e brendshem sistematizimin dhe pershkrimin e vendeve te punes, 17 Maj 2019

08. Rreg. mbi percaktimin e kritereve te pages dhe ceshtjeve te suksesit, 13 Gusht 2018

07. Rreg. per marredhenje pune, 10 Maj 2017

06. Rreg. per perdorimin e automjeteve zyrtare, 26 Janar 2017

05. Rreg. per menaxhimin dhe organizimin e puneve ne kontabilitet dhe financa, 25 Jan 2016

04. Rreg. e komisionit te auditimit, 25 Janar 2016

03. Kushtet e pergjithshme te veprimtarise se SAP, 14 Maj 2015

02. Rreg. per mbrojtje nga zjarri, 25 Janar 2015

01. Kodi i etikes dhe Qeverisjes Korporative ne SAP, 5 Janar 2015