Sunny
18°C
 

FTESË PËR ANKAND PUBLIK

 

 

NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh.A. Prishtinë njofton të gjithë të interesuarit se ofron hapësirat (lokalet)  për qiradhënie përmes procedurës  së ankandit publik si në vijim:

 

NR. NJËSIA SIP.m² Nr. i lokalit ÇMIM FILLESTAR €
1 Zyre                  319.12 m² 22                      1531.78€

 

Shënim: Të gjitha çmimet janë pa TVSH.

Kriter I dhënies se kontratës është çmimi me i larte i ofruar.

Preferencat e dëshirueshme për lëshimin hapësirave me qira gjate procesit te ankandit:

Për lokalin me nr 22, preferohet zyre për Call center apo veprimtari tjetër te ngjashme.

Të drejte pjesëmarrje kane personat juridik. Si dëshmi ofrojnë certifikatën e regjistrimit te biznesit. Afati I dhënies me qira është një vjeçar me mundësi vazhdimi.

Te interesuarit mund t’i shikojnë hapësirat/lokalet çdo ditë pune nga ora 08:00 deri me 16:00.

Afati për dorëzimin e ofertave është deri me  07.10.2019 ora 14, hapja e ofertave behet ne orën 14:30.

Ofertat dorëzohen ne zarfe te mbyllura dhe dorëzohen ne zyrën e arkivit te ndërmarrjes.

Të drejte pjesëmarrje ne hapjen e ofertave kane te gjithë ofertuesit.

Palët fituese ne afatin prej 5 ditësh pas mbylljes se procedurës se ankandit duhet ti nënshkruajnë kontratat mbi qiranë.

Informatat me te hollësishme mund te I merrni përmes emaili-it: : info@sap-rks.com po ne numër te telefonit 038/551 333