Raporti i Auditorëve të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2022

Raporti i Auditorëve të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare per vitin 2021

Komente në gjetjet e raportit të Auditimit të Burimeve Njerëzore, Janar 2021

Komentet për gjetjet e raportit të Auditimit në Burimet Njerëzore, 24 Janar 2021

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2020

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve për të gjeturat e Auditimit të brendshëm të departamentit të Prokurimit për vitin 2020, Nëntor 2020

Raporti për komisionin e Auditimit nga Auditori i pavarur për vitin 2020

Raporti i Auditimit të brendshëm për vitin 2020

Raporti i auditimit për pasqyrat financiare vjetore për vitin 2019

Raporti i Auditimit, Pasqyrat Financiare 2018

Raporti Auditimit 2017